Para superar as materias, o alumnado pode decidir entre dúas modalidades de avaliación:

  • Avaliación continua. Consistirá nunha serie de probas que deberán ser entregadas nas datas sinaladas nos calendarios das materias, así como nunha proba/exame final que será realizado na data oficial. O valor desta proba varía en función de .cada materia e se lle sumará ao valor das outras probas realizadas durante o cuadrimestre
  • Avaliación final. Consistirá na realización dunha única proba/exame final na data oficial e cuxo valor é do 100% da nota

Curso académico 2023/2024

Grao en Dirección e Xestión Pública (presencial)

 

Grao en Dirección e Xestión Pública (virtual)