Os obxectivos do programa de prácticas pasan por conseguir unha formación integral do alumnado universitario a través de programas de cooperación educativa coas empresas para a formación dos alumnos dos dous últimos cursos dunha Facultade, Escola Técnica Superior ou Escola Universitaria concreta ou para un grupo destes centros con características comúns. A inspiración destes programas de prácticas parte de que non se estableza relación contractual algunha sobre o estudante e a empresa, tendo en conta que, pola súa natureza, dita relación é estritamente académica e non laboral. Cabe lembrar con todo, que as prácticas non son obrigatorias, e poden ser substituídas por dúas materias optativas que equivalerían igualmente a eses 12 créditos.

O Real Decreto 1845/1994, do 9 de setembro, que modificou o Real Decreto 1497/1981, do 19 de xuño, dispuxo que os programas de cooperación educativa poderíanse establecer coas empresas para a formación dos alumnos que superasen o 50 por cento dos créditos necesarios para obter o título universitario cuxas ensinos estivesen a cursar, primeiro requisito que podemos ter presente.

En canto aos obxectivos que se pretenden conseguir, coa realización de prácticas externas (ben curriculares coa obtención de 12 créditos, ben extracurriculares sen impacto no expediente), entre estes obxectivos podemos sinalar a teor da normativa, os seguintes:

  • Contribuír á formación integral dos estudantes complementando a súa aprendizaxe teórica e práctico.
  • Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional en que os estudantes haberán de operar, contrastando e aplicando os coñecementos adquiridos.
  • Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais e participativas.
  • Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo e mellore a súa empregabilidade futura.
  • Favorecer os valores da innovación, a creatividade e o emprendemento.

Someramente, en canto ao desenvolvemento das prácticas, estas divídense en curriculares, configuradas como actividades académicas integrantes do Plan de Estudos, e extracurriculares que son voluntarias e que non forman parte do plan de estudos aínda que comparten obxectivos coas curriculares. Pola súa banda, os horarios de realización das prácticas estableceranse de acordo coas características das mesmas e as dispoñibilidades da entidade colaboradora. Os horarios, en todo caso, procurarase que sexan compatibles coa actividade académica, formativa e de representación e participación desenvolvida polo estudante na universidade. Por ter unha referencia aproximada, a maioría de prácticas adóitanse desenvolver entre os meses de febreiro e maio, sen datas exactas pois varían en cada alumno/a pero si coa idea clara de non interferir en momentos especialmente intensos do calendario lectivo, especialmente con períodos de exames.

O instrumento xurídico que regulará as prácticas do alumnado nas entidades será o “Convenio de Cooperación Educativa” estipulando un mínimo de condicións e modo de desenvolvemento do mesmo. A elaboración de convenios é completamente dinámica, de forma que o alumnado non ha de aterse a unha listaxe de convenios vixentes, senón que poderá emprender accións para realizar as prácticas en calquera organización do seu interese, coa que posteriormente se xestionaría (adoita levar unha semana) o correspondente convenio.

As prácticas cúrsanse actualmente no segundo cuadrimestre e para maior detalle podes ver a información e a documentación sobre prácticas a nivel institucional no portal da UVigo.
A maiores podes seguir a información que o coordinador vai subindo a MOOVI na materia de “Prácticas externas” en caso de estar matriculado/a ou contactar co coordinador de prácticas.

Coordinación

Oscar Briones Gamarra