O traballo de fin de grao forma parte como módulo, materia ou disciplina do plano de estudos de todo título oficial de grao. No seu deseño debe preverse que a súa elaboración, avaliación e cualificación teñan lugar dentro do período previsto para realizar os estudos.

É un traballo persoal, que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo a titorización do centro e debe permitirlle mostrar de forma integrada a adquisición das competencias e dos contidos formativos asociados ao título. En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade polo/a estudante nalgunha materia de calquera titulación, aínda que pode integrar ou desenvolver liñas de traballo xa iniciadas con anterioridade no marco dos estudos da titulación.

No caso de que o traballo reproduza un texto publicado dixitalmente ou en formato tradicional, sen que o/a autor/a se faga eco desta cirscuntancia e o presente como propio e orixinal, considerarase como plaxio. O plaxio constituirá motivo de suspenso.

 

REGULAMENTO DO TFG

FORMULARIOS DO TFG

 

Traballo Fin de Grao 2021/2022

Calendario para a asignación de liñas de traballo e titores/as de Traballo Fin de Grao

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Defensa
Fin de Carreira 01/11/2021 – 07/11/2021 22/11/2021 – 24/11/2021
1º cuadrimestre 31/01/2022 – 06/02/2022 28/02/2022 – 02/03/2022
2º cuadrimestre 13/06/2022 – 19/06/2022 27/06/2022 – 29/06/2022
2ª oportunidade 04/07/2022 – 10/07/2022 26/07/2022 – 28/07/2022

 

Coordinación

Rosa María Ricoy Casas