Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Formación básica 60 60
Obrigatorias 132 132
Optativas 42 78
Prácticas externas
Traballo fin de Grao 6 6
Total 240 276

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Dereito administrativo II OB 6
Estatística administrativa OB 6
Xestión de servizos públicos OB 6
Dereito financeiro e tributario I: Institucións e fontes OB 6
Xestión de persoas: Organización e funcións OB 6
Xestión de recursos humanos: Relacións de postos de traballo e ofertas de emprego público multinivel OB 6
Xestión da documentación pública OB 6
Dereito do traballo e da seguridade social OB 6
Dereito financeiro e tributario II: Xestión tributaria e sistema fiscal OB 6
Economía do sector público OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Métodos cualitativos de investigación social OB 6
Dereito orzamentario OB 6
Contabilidade financeira OB 6
Xestión de proxectos institucionais OB 6
Avaliación de políticas e servizos públicos OB 6
Dirección pública profesional OB 6
Habilidades nas administracións públicas OB 6
Dirección pública nos gobernos locais OB 6
Métodos cuantitativos de investigación social OB 6
Contabilidade pública OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Réxime xurídico da contratación do sector público OB 6
Creatividade e solución de problemas nas organizacións públicas OP 6
TICs nas administracións públicas OP 6
Ética pública e transparencia OP 6
Networking público: Cooperación institucional e partenariado OP 6
Goberno aberto, política e institucións OP 6
Administración tributaria electrónica OP 6
Marketing público e responsabilidade social institucional OB 6
Xestión das redes sociais institucionais OP 6
Estratexias de cooperación ao desenvolvemento sostible OP 6
Socioloxía de xénero nas organizacións OP 6
Xestión de datos nas administracións públicas OP 6
Habilidades orientadas ao emprego nas organizacións públicas OP 6
Practicas externas OP 12
Traballo Fin de Grao OB 6