Competencia Básica 1 (CB1):
Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

Competencia Básica 2 (CB2):
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.

Competencia Básica 3 (CB3):
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.

Competencia Básica 4 (CB4):
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.

Competencia Básica 5 (CB5):
Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

Competencia Xeral 1 (CG1):
Habilidades na procura de información, en relación con fontes de información primarias e secundarias, incluíndo o uso de computadores para procuras en liña.

Competencia Xeral 2 (CG2):
Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada.

Competencia Xeral 3 (CG3):
Capacidade de escoita, de lectura comprensiva e habilidades de comunicación oral e escrita.

Competencia Xeral 4 (CG4):
Comunicación a través de Internet e, en xeral, manexo de ferramentas multimedia para a comunicación a distancia.

Competencia Xeral 5 (CG5):
Ser capaz de interpretar datos derivados das observacións en relación coa súa significación e relacionalos coas teorías apropiadas no ámbito da dirección e xestión pública.

Competencia Xeral 6 (CG6):
Capacidade de perseveranza na realización de tarefas e labores e confianza no propio traballo.

Competencia Xeral 7 (CG7):
Capacidade para a xestión de conflitos interpersoais e inclinación cara á mediación e a negociación.

Competencia Xeral 8 (CG8):
Receptividade ante o cambio (interno e externo) e capacidade de adaptación a novas contornas ou circunstancias (adaptabilidade) e de aprendizaxe.

Competencia Xeral 9 (CG9):
Ser capaz de recoñecer e implementar boas prácticas derivadas de procesos e accións como base para a innovación e a creatividade.

Competencia Xeral 10 (CG10):
Compromiso coa eficacia e a eficiencia do traballo do sector público e outras entidades.

Competencia Xeral 11 (CG11):
Compromiso co respecto persoal na contorna laboral público e privado.

Competencia Xeral 12 (CG12):
Compromiso coa responsabilidade e a honestidade no desempeño laboral público e privado.

Competencia Xeral 13 (CG13):
Compromiso cos Dereitos humanos, a igualdade, a xustiza e o desenvolvemento sustentable.

Competencia Específica 1 (CE1):
Coñecer o marco xurídico-legal das administracións públicas españolas.

Competencia Específica 2 (CE2):
Familiarizarse cos principios básicos da estrutura, organización e funcionamento do sistema constitucional español.

Competencia Específica 3 (CE3):
Introducir os conceptos económicos e ideas fundamentais para a súa aplicación á análise de realidade económica.

Competencia Específica 4 (CE4):
Reflexionar sobre os elementos dos sistemas administrativos (institucións, actores, ideas) e comprender o seu funcionamento práctico nun contexto multinivel.

Competencia Específica 5 (CE5):
Comprender os elementos integrantes dun sistema político e comprender o seu funcionamento práctico.

Competencia Específica 6 (CE6):
Coñecer o funcionamento institucional e as principais políticas públicas da Unión Europea.

Competencia Específica 7 (CE7):
Proporcionar as nocións, conceptos e teorías relacionados coa estrutura social e iniciar na análise e interpretación do características socio-estruturais das sociedades contemporáneas.

Competencia Específica 8 (CE8):
Saber aplicar métodos, modelos e técnicas de datos cualitativos e cuantitativos (estatísticos) para procesos de xestión e dirección pública.

Competencia Específica 9 (CE9):
Entender o papel das administracións públicas no proceso das políticas públicas e aplicar o método de análise.

Competencia Específica 10 (CE10):
Comprender a estrutura e funcionamento dos sistemas políticos galego e español nun contexto multinivel.

Competencia Específica 11 (CE11):
Adquirir os conceptos básicos de contabilidade financeira e as partes do Plan Xeral de Contabilidade aplicable ao sector privado.

Competencia Específica 12 (CE12):
Coñecer o réxime xurídico de: expropiación forzosa, bens demaniales e patrimoniais, prestación de servizos públicos, actividade de fomento e a actividade de policía que desenvolve o sector público.

Competencia Específica 13 (CE13):
Aproximarse ao marco normativo das relacións laborais e da Seguridade Social.

Competencia Específica 14 (CE14):
Coñecer o réxime xurídico financeiro das Administracións Públicas, o funcionamento económico do Sector Público (ingresos e gastos) e os instrumentos de financiamento do Sector Público (tributos).

Competencia Específica 15 (CE15):
Manexar os métodos de xestión dos documentos administrativos e de información das administracións públicas e os seus soportes físicos e telemáticos.

Competencia Específica 16 (CE16):
Entender as principais achegas da economía pública (teórica e aplicada) e o papel do sector público na economía.

Competencia Específica 17 (CE17):
Coñecer os modelos de xestión de recursos humanos no Sector Público, xestión estratéxica e o deseño, organización e provisión de servizos administrativos.

Competencia Específica 18 (CE18):
Identificar os problemas da xestión de recursos humanos en organizacións (públicas e privadas) para experimentar con solucións transversais.

Competencia Específica 19 (CE19):
Aproximarse aos modelos de xestión pública e de organización de servizos públicos e o deseño, organización e provisión de servizos administrativos.

Competencia Específica 20 (CE20):
Coñecer as distintas partes en que se estrutura o Plan Xeral de Contabilidade Pública para a súa aplicación aos distintos entes que integran o sector público estatal.

Competencia Específica 21 (CE21):
Comprender a estrutura, organización e funcionamento dos diversos gobernos e administracións locais.

Competencia Específica 22 (CE22):
Adquirir os elementos básicos das habilidades directivas e de relacións humanas.

Competencia Específica 23 (CE23):
Coñecer teórica e practicamente o funcionamento da contratación pública en España e na Unión Europea.

Competencia Específica 24 (CE24):
Operar cos procedementos de aplicación dos tributos en todos os niveis administrativos.

Competencia Específica 25 (CE25):
Manexar os distintos produtos financeiros para tomar decisións entre distintas alternativas no marco das administracións públicas.

Competencia Específica 26 (CE26):
Achegar os principais enfoques sobre liderado na xestión pública, as habilidades de liderado do directivo e o papel do líder nos equipos de traballo.

Competencia Específica 27 (CE27):
Comprender os fundamentos teóricos e prácticos da mercadotecnia-mix público e do sector non lucrativo.

Competencia Específica 28 (CE28):
Saber aplicar os métodos, modelos e técnicas de datos cuantitativos e cuantitativos.

Competencia Específica 29 (CE29):
Adquirir coñecemento sobre o Dereito dos gastos públicos, as operacións de tesouraría e financeiras e os sistemas, técnicas e normativa de control interno-externo do sector público.

Competencia Específica 30 (CE30):
Ser capaz de interactuar e desenvolverse nun determinado contexto laboral, público ou privado e aplicar os coñecementos e destrezas específicos adquiridos nas diferentes materias.

Competencia Específica 31 (CE31):
Capacidade de definir e elaborar un traballo orixinal (individual ou en grupo) seguindo as orientacións dun profesor/autor/ a. Capacidade de presentación e defensa pública ante un tribunal académico do TFG (formulación, achados e resultados).

Competencia Específica 32 (CE32):
Comprender a definición dos problemas e a súa entrada na axenda pública aplicando a metodoloxía específica.

Competencia Específica 33 (CE33):
Saber aplicar técnicas de control de calidade nas AA. PP. e comprender os indicadores cuantitativos e cualitativos básicos da xestión pública.

Competencia Específica 34 (CE34):
Capacidade de formulación de problemas, análises de solucións e desenvolvemento de prácticas entre actores multinivel.

Competencia Específica 35 (CE35):
Capacidade para xestionar proxectos a desenvolver nunha contorna complexa de problemas públicos.

Competencia Específica 36 (CE36):
Reflexionar sobre os valores éticos públicos e as consecuencias xurídicas comportamentos antixurídicos.

Competencia Específica 37 (CE37):
Capacidade de análise e identificación de oportunidades de desenvolvemento existentes a través do aproveitamento dos recursos dispoñibles.

Competencia Específica 38 (CE38):
Ser capaz de planificar e realizar (integralmente) un proxecto de desenvolvemento nun ámbito territorial e aplicación de políticas públicas de apoio para o seu financiamento.

Competencia Específica 39 (CE39):
Comprender a planificación e a xestión administrativa dos recursos económico-financeiros, a organización e xestión dos servizos públicos, e coñecer o réxime xurídico financeiro e o financiamento das AA. PP.

Competencia Específica 40 (CE40):
Comprender o funcionamento das democracias contemporáneas, o comportamento político e as súas “”culturas políticas””.

Competencia Específica 41 (CE41):
Dominar os mecanismos de avaliación dentro do proceso elaboración e análise das políticas públicas nunha contorna multinivel.

Competencia Específica 42 (CE42):
Capacidade para elaborar todo tipo de mensaxes e actualizar as demandas de información pública da sociedade.

Competencia Específica 43 (CE43):
Comprender a influencia do sistema político nos sistemas administrativos de estados OCDE.

Competencia Específica 44 (CE44):
Utilizar o TIC dun modo seguro e eficiente e manexar distintos formatos de documentos electrónicos.

Competencia Específica 45 (CE45):
Adquirir os fundamentos do e-Goberno e ser capaz de xestionar e mellorar os instrumentos de e-Administración.

Competencia Transversal 1 (CT1):
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos.

Competencia Transversal 2 (CT2):
Capacidade de organización, planificación e utilización do tempo e de autocontrol ante situacións de presión.

Competencia Transversal 3 (CT3):
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.

Competencia Transversal 4 (CT4):
Habilidade para a resolución independente de problemas en relación con información cualitativa e cuantitativa.

Competencia Transversal 5 (CT5):
Capacidade para a toma de decisións autónoma e independente.

Competencia Transversal 6 (CT6):
Habilidades nas relacións interpersoais (lealdade, actitudes e condutas positivas, etc.) que favorezan a eficacia interpersoal.

Competencia Transversal 7 (CT7):
Motivación pola calidade e a mellora continua e a innovación.

Competencia Transversal 8 (CT8):
Capacidade para o traballo cooperativo en equipo/grupo e aberto a diferentes puntos de vista e opinións.

Competencia Transversal 9 (CT9):
Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico.

Competencia Transversal 10 (CT10):
Capacidade de liderado (disposición a asumir responsabilidades) e de delegación de responsabilidades no manexo de grupos de traballo.

Competencia Transversal 11 (CT11):
Vocación de servizo público e compromiso ético.

Competencia Transversal 12 (CT12):
Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor.